تقویم حضور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

ساعات حضور به شرح ذیل می باشد :